+۹۸-۵۱-۳۸۴۰۱۳۳۵
باشگاه مشترکین سی برگ
میزان اعتباردرسطح برنز
1- 15%ازهزینه اتاق ازقیمت برد
2- هرصدهزارتومان ازهزینه کردبابت اقامت درهتل استفاده ازرستوران ، کافی شاپ لاندری وسایر خدمات هتل 15امتیاز
3- ارسال کارت تبریک وتقدیم هدیه مناسب (تولد،ازدواج ،سالگردازدواج)درطول مدت اقامت
1- داشتن حداقل 10000 امتیاز
2- ترانسفر رفت وبرگشت فرودگاه رایگان
3- گشت نیم روزی به مسیرهای دلخواه به صورت رایگان
4- سه شب هزینه اقامت به صورت فول بردبااتاق vip برای کل خانواده (درایام غیرپیک یاازقبل تعیین شده)به صورت رایگان
5- استفاده ازمینی باربه شکل رایگان
6- تقدیم پکیج vip (میوه ، گل ، شیرینی)دراتاق دربدو ورود
7- درصورت بودن اتاق خالی وهماهنگی ازقبل ساعت ورود به هتل ازساعت 5صبح به بعد ملاک محاسبه نخواهدبودوامکان تخلیه اتاق درایام غیرپیک تاساعت 17 برای این سطح ازاشتراک درنظرگرفته شده است
8- 30%ازهزینه اقامت ازقیمت برد
9- هرصد هزار تومان ازهزینه کردبابت اقامت 30امتیاز.
1- داشتن حداقل 1000امتیاز
2- ترانسفررفت وبرگشت به فرودگاه به صورت رایگان
3- تقدیم هدیه مناسب(سوغات مشهد ازبهترین برندهای موجود)درطول دوره اقامت
4- 20%ازهزینه اتاق از قیمت برد
5- درصورت بودن اتاق خالی وهماهنگی ازقبل ساعت ورود به هتل ازساعت 5صبح به بعد ملاک محاسبه نخواهدبودوامکان تخلیه اتاق درایام غیرپیک تاساعت 17 برای این سطح ازاشتراک درنظرگرفته شده است
6- هرصدهزارتومان ازهزینه کردبابت اقامت 20امتیاز
میزان اعتباردرسطح نقره
میزان اعتباردرسطح طلایی
icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon